Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arviointi on monipuolista ja perustuu opiskelijan tietojen ja taitojen arviointiin. Arvioinnin perusteena käytetään esimerkiksi kirjallisia ja suullisia näyttöjä, oppimisprosessin jatkuvaa havainnointia, osallistumista oppimistilanteeseen, arviointikeskustelua, itsearviointia sekä vertaisarviointia. Etäopiskeluna tai itsenäisesti opiskellen suoritettujen kurssien arviointitavat määritellään ko. suoritusten aloituskeskustelussa.

Kurssien arviointi

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin ja oppiaineen oppimäärän arviointi perustuu niihin. Ainoa poikkeus on opinto-ohjaus, jonka pakollisista kursseista annetaan suoritusmerkintä.  Koulukohtaiset kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroarvosanoin seuraavasti:

 • 10 erinomaiset tiedot ja taidot
 • 9 kiitettävät tiedot ja taidot
 • 8 hyvät tiedot ja taidot
 • 7 tyydyttävät tiedot ja taidot
 • 6 kohtalaiset tiedot ja taidot
 • 5 välttävät tiedot ja taidot
 • 4 hylätty suoritus

Jaksoarvostelussa käytetään seuraavia merkitsemistapoja:

 • numerot (4-10)
  • Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit
 • keskeytetty kurssi = K
  • Keskeytettyä kurssia ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen kurssisuorituksen saamiseksi.
 • täydennettävä kurssi = Tä
  • Vaadittavat täydennykset on suoritettava viimeistään seuraavan jakson aikana, tai kurssimerkintä poistetaan ja kurssi on suoritettava kokonaisuudessaan uudelleen.
 • hylätty kurssi = H, suoritettu kurssi = S
  • Koulukohtaiset soveltavat kurssit arvioidaan aina joko merkinnällä S tai H.

Kurssikertymään ei lasketa keskeytettyä (K), täydennettävää (Tä) eikä hylättyä (H) kurssia. Arvosanalla neljä (4) suoritettu valtakunnallinen kurssi lasketaan kurssikertymään, jos oppiaineen oppimäärä täyttyy hyväksyttä­västi.

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet

Lu­ki­o­a­se­tuk­sen mää­rit­tä­min nu­me­ro­arvo­sa­noin ar­vi­oi­daan kaik­ki pa­kol­lis­ten oppi­ai­nei­den oppi­mää­rät sekä va­lin­nai­set vie­raat kie­let. Opinto-oh­jauk­ses­ta an­ne­taan suo­ri­tus­mer­kin­tä. Mi­kä­li opis­ke­li­ja pyy­tää, on hän oi­keu­tet­tu saa­maan suo­ri­tus­mer­kin­nän lii­kun­nas­ta ja sel­lai­sis­ta oppi­ai­neis­ta, jois­sa opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä kä­sit­tää vain yh­den kurs­sin, sekä va­lin­nai­sis­ta vie­rais­ta kie­lis­tä, mi­kä­li opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä niis­sä kä­sit­tää vain kak­si kurs­sia.