Opiskelijan opiskelema kurssi/opintojakso arvioidaan sen päätyttyä. Arviointi on monipuolista ja perustuu opiskelijan tietojen ja taitojen arviointiin. Arvioinnin perusteena käytetään esimerkiksi kirjallisia ja suullisia näyttöjä, oppimisprosessin jatkuvaa havainnointia, osallistumista oppimistilanteeseen, arviointikeskustelua, itsearviointia sekä vertaisarviointia. Etäopiskeluna tai itsenäisesti opiskellen suoritettujen kurssien/opintojaksojen arviointitavat määritellään ko. suoritusten aloituskeskustelussa.

Kurssien/Opintojaksojen arviointi

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit/opintojaksot arvioidaan numeroin ja oppiaineen oppimäärän arviointi perustuu niihin. Ainoa poikkeus on opinto-ohjaus, jonka pakollisista kursseista/opintojaksoista annetaan suoritusmerkintä.  Koulukohtaiset kurssit/opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit/opintojaksot arvioidaan numeroarvosanoin seuraavasti:

 • 10 erinomaiset tiedot ja taidot
 • 9 kiitettävät tiedot ja taidot
 • 8 hyvät tiedot ja taidot
 • 7 tyydyttävät tiedot ja taidot
 • 6 kohtalaiset tiedot ja taidot
 • 5 välttävät tiedot ja taidot
 • 4 hylätty suoritus

Jaksoarvostelussa käytetään seuraavia merkitsemistapoja:

 • numerot (4-10)
  • Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit/opintojaksot
 • keskeytetty kurssi/opintojakso = K
  • Keskeytettyä kurssia/opintojaksoa ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen suorituksen saamiseksi.
 • täydennettävä kurssi/opintojakso = Tä
  • Vaadittavat täydennykset on suoritettava viimeistään seuraavan periodin aikana, tai merkintä poistetaan ja kurssi/opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan uudelleen.
 • hylätty kurssi/opintojakso = H, suoritettu kurssi/opintojakso = S
  • Koulukohtaiset soveltavat kurssit/opintojaksot arvioidaan aina joko merkinnällä S tai H.

Kurssi-/opintopistekertymään ei lasketa keskeytettyä (K), täydennettävää (Tä) eikä hylättyä (H) kurssia/opintojaksoa. Arvosanalla neljä (4) suoritettu valtakunnallinen kurssi/opintojakso lasketaan kertymään, jos oppiaineen oppimäärä täyttyy hyväksyttä­västi.

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet

Lu­ki­o­a­se­tuk­sen mää­rit­tä­min nu­me­ro­arvo­sa­noin ar­vi­oi­daan kaik­ki pa­kol­lis­ten oppi­ai­nei­den oppi­mää­rät sekä va­lin­nai­set vie­raat kie­let. Opinto-oh­jauk­ses­ta an­ne­taan suo­ri­tus­mer­kin­tä. Mi­kä­li opis­ke­li­ja pyy­tää, on hän oi­keu­tet­tu saa­maan suo­ri­tus­mer­kin­nän lii­kun­nas­ta ja sel­lai­sis­ta oppi­ai­neis­ta, jois­sa opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä kä­sit­tää vain yh­den kurs­sin/2 opintopistettä, sekä va­lin­nai­sis­ta vie­rais­ta kie­lis­tä, mi­kä­li opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä niis­sä kä­sit­tää vain kak­si kurs­sia/4 opintopistettä.