Itsenäinen opiskelu

Lukiossa on mahdollista opiskella opintojaksoja itsenäisesti. Itsenäisellä suorituksella tarkoitetaan, että opiskelu tapahtuu kokonaan tai osittain ilman lähiopetusta. Syitä opintojakson itsenäiselle suorittamiselle voi olla esimerkiksi opintojaksojen päällekkäisyys tarjottimella. It­se­näi­ses­ti opis­kel­lus­ta opintojaksosta edel­ly­te­tään hy­väk­syt­ty arvo­sana, jot­ta se kat­so­taan ­suo­ri­tuk­sek­si.

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opintojakson itsenäisesti, hän on yhteydessä opinto-ohjaajaan. Mikäli itsenäisen suorituksen edellytykset täyttyvät, opinto-ohjaaja antaa opiskelijalle itsenäisen suorittamisen lomakkeen. Tämän jälkeen opiskelija on yhteydessä aineenopettajaan. Opiskelija ja aineenopettaja täyttävät opintojakson suoritusta koskevan lomakkeen ja palauttavat sen rehtorille. Reh­to­ri myön­tää opis­ke­li­jal­le lu­van it­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen.

Opis­ke­li­jal­la tu­lee olla näyt­töä sii­tä, että hän pys­tyy mää­rä­tie­toi­seen ja it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn.

Ai­neenopet­ta­ja mää­rit­te­lee, mil­lä ta­val­la opintojakso suo­ri­te­taan. It­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen kuu­luu yleen­sä lop­pu­ko­keen li­säk­si kir­jal­li­sia töi­tä, esi­mer­kik­si tut­kiel­ma, eril­lis­ten har­joi­tus­teh­tä­vien te­koa tai mui­ta opet­ta­jan mää­rit­te­le­miä teh­tä­viä. Opis­ke­li­ja so­pii suoritusohjeet ky­sees­sä ole­van opet­ta­jan kans­sa.

Löysitkö etsimäsi

Kiitos palautteesta!