Opintojakson uusiminen

Hylätyn opintojakson uusiminen

Mi­kä­li opis­ke­li­ja saa opintojaksosta hy­lä­tyn arvo­sa­nan (4) tai opintojakson suo­ri­tus muutoin hy­lä­tään, hä­nel­lä on mah­dol­li­suus uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun yh­den kerran. Hy­lät­tyä arvo­sa­naa voi yrit­tää ko­rot­taa myös käy­mäl­lä opintojakson uudelleen. Jos hylkäyksen syynä ovat puuttuvat suoritukset, voi hylättyä opintojaksoa täydentää seuraavan periodin loppuun mennessä (tällöin suoritusmerkintänä käytetään Tä-merkintää).

Jos uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun il­moit­tau­tu­nut opis­ke­li­ja jää pois kuu­lus­te­lus­ta il­man hy­väk­syt­tä­vää syy­tä, tämä tul­ki­taan suo­ri­tus­ker­rak­si, ja opis­ke­li­jan suori­tus jää hy­lä­tyk­si. Jos opiskelija on ollut pois päättöviikon koe-/projektipäivästä ja ilmoittanut poissaolostaan, hänellä on mahdollisuus tulla tekemään rästiin jäänyt suoritus uusintakuulusteluun ja tarpeen vaatiessa uusia suoritus yhden kerran.

Uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun ilmoittaudutaan kirjallisesti kansliaan an­net­tuun päi­vä­mää­rään men­nes­sä. Ilmoittautumislomakkeita saa lukion aulan sivupöydältä.

Hyväksytyn opintojakson arvosanan korottaminen

Opis­ke­li­ja voi uu­sia hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­man­sa opintojakson osal­lis­tu­mal­la uu­del­leen ky­sei­sen opintojakson ope­tuk­seen tai sopimalla opintojakson uudelleen suorittamisesta kyseisen aineen opettajan kanssa. Hyväksytyn opintojakson arvosanan voi korottaa suorittamalla opintojakson uudelleen, jolloin parempi suoritus jää voimaan.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteestasi