Järjestyssäännöt

Sisällysluettelo

 1. Järjestyssääntöjen soveltamisalue
 2. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
 3. Työrauha
 4. Seksuaalinen häirintä
 5. Työturvallisuus
 6. Oppilaitoksen omaisuuden käsittely
 7. Teknisten laitteiden käyttö
 8. Päihteet, tupakointi ja uhkapelit
 9. Vilppi
 10. Yleisiä ohjeita
 11. Seuraamukset rikkomuksista

Näiden järjestyssääntöjen tavoitteena on taata Pirkkalan yhteislukiossa toimiville opiskelijoille, henkilökunnalle sekä vierailijoille oikeus turvalliseen ja viihtyisään oppimis- ja työympäristöön sekä yhtäläiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun.

Järjestyssäännöt perustuvat lakiin lukiolakiin (10.8.2012/714) ja lukioasetukseen (4.10.2018/810). 

1. Järjestyssääntöjen soveltamisalue
Järjestyssäännöt ovat voimassa Pirkkalan yhteislukion alueella ja opiskeluun välittömästi liittyvissä tilanteissa. Ne koskevat kaikkia alueilla toimivia tai vierailevia henkilöitä.

Oppilaitoksen alueeksi katsotaan Pirkkalan yhteislukion tontti ja sillä olevat rakennukset sekä alueet, joilla opiskelijat ovat opetussuunnitelmien mukaisissa tehtävissä. Opiskeluun liittyviä tilanteita ovat myös oppilaitoksen järjestämät opiskeluajan ulkopuolella pidettävät tilaisuudet sekä opiskelijoiden oppilaitoksen tiloissa järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa opiskelijat edustavat oppilaitosta.

Opetussuunnitelman mukaisessa opiskelussa opiskelija noudattaa toimintaohjeita ja määräyksiä sekä hyviä käytöstapoja.

2. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Opiskelijalla on oikeus ja velvollisuus osallistua opetukseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Opetukseen katsotaan kuuluvan myös muu oppilaitoksen toiminta (tapahtumat, teemapäivät, retket ym.).

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (Lukiolaki 30§). Tehtävien tunnollinen suorittaminen edellyttää, että opiskelijan käytössä on opintojaksolla käytettävä oppimateriaali viimeistään kahden viikon kuluttua opintojakson alkamisesta.

Opiskelijan on noudatettava järjestyssääntöjä sekä oppilaitoksen henkilökunnan antamia opetukseen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita.

3. Työrauha
Jokainen opiskelija ja henkilökunnan jäsen on osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhteisön ilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Opiskeluympäristöön kuulumattomasta toiminnasta tulee ilmoittaa henkilöstölle. Oppilaitoksessa ei hyväksytä kiusaamista missään muodossa. Opettajalla on oikeus poistaa häiritsevä opiskelija oppimistilanteesta.

Työrauhan ylläpitämiseksi oppilaitoksella on oikeus varmistaa että oppilaitokseen ei tuoda eikä työpäivän aikana pidetä hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

4. Seksuaalinen häirintä
Seksuaalinen häirintä on Suomessa lailla kielletty. Seksuaalinen häirintä on henkilön seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen puuttumista. Se voi olla sanallista tai sanatonta häiritsevää viestimistä tai henkilön kehon koskemattomuutta loukkaavaa fyysistä käytöstä. Oleellista seksuaalisessa häirinnässä on, että se tapahtuu vastoin toisen osapuolen tahtoa ja loukkaa hänen psyykkistä ja fyysistä itsemääräämisoikeuttaan ja koskemattomuuttaan.  

Opetushallituksen kouluille ja oppilaitoksille tarkoitetun oppaan mukaan seksuaalinen häirintä voi ilmetä eri tavoin. Tällaiseksi käsitetään esimerkiksi seksuaaliset vihjailevat eleet ja ilmeet, epäasialliset seksuaaliset puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista ja yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset, epäasialliset seksuaaliset sisällöt eri sosiaalisen median kanavissa, WhatsApp-, Snapchat- yms. viestit, tekstiviestit, sähköpostit, puhelinsoitot, fyysinen koskettelu ja lähentely, sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset ja vaatimukset sekä seksuaalirikos, kuten raiskaus sen yritys tai seksuaalinen ahdistelu. 

Opiskelija, joka kokee joutuneensa oppilaitoksessa seksuaalisen häirinnän kohteeksi, ilmoittaa asiasta rehtorille, joka käynnistää siitä opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisen menettelyn. Ilmoitus voidaan tehdä myös apulaisrehtorille tai opettajalle.  

Linkki: Opetushallitus. Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. 

5. Työturvallisuus
Työturvallisuusmääräyksiä ja – ohjeita on ehdottomasti noudatettava ja tarvittavat suojavälineet on pidettävä käyttökelpoisina ja helposti saatavilla. Turvallisuuteen liittyvistä puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Mikäli opiskelija ei ohjeista huolimatta suostu käyttämään suojavälineitä, hänen työskentelynsä on estettävä tapaturmalle alttiilla työvälineellä ja -paikalla.

6. Oppilaitoksen omaisuuden käsittely
Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Jos opiskelija vahingoittaa tai hävittää oppilaitoksen omaisuutta, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä heti opettajalle. Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta vahingonkorvauslain (L 412/74) mukaan. Oppilaitoksen omaisuuden lainaamiseen on saatava aina lupa asianomaisesta omaisuudesta vastaavalta henkilöltä. Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden tavaroiden säilytyksestä eikä niille tapahtuvista vahingoista.

7. Teknisten laitteiden käyttö
Teknisiä laitteita, kuten puhelimia ja tietokoneita käytetään opetustilanteissa vain opiskelutarkoituksiin tekijänoikeudet huomioiden. Kuvaaminen / äänittäminen oppilaitoksen erilaisissa oppimisympäristöissä ja tallenteiden levittäminen on kielletty ilman erillistä lupaa. Erillisiä tietoturva- ja tietosuojaohjeita ja tietoverkon käyttösääntöjä on noudatettava.

8. Päihteet, tupakointi ja uhkapelit
Päihteiden hallussapito ja käyttäminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen tiloissa ja toiminnoissa on kielletty. Jokainen on velvollinen puuttumaan asiaan, jos tekee päihteisiin liittyviä havaintoja.

Tupakkalain (L 549/2016 74 § momentti 2) mukaan tupakkatuotteiden (myös sähkötupakan ja nuuskan) käyttö on kielletty perusopetusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.

Uhkapelien pelaaminen oppilaitoksessa on kielletty.

9. Vilppi
Mikäli opiskelija syyllistyy kokeissa tai muussa suorituksessaan vilppiin tai vilpin yritykseen tai jättää opettajalle arvioitavaksi plagiaatin (esim. tehtävän tai tuotoksen suora kopiointi internetistä tai muista lähteistä), kyseistä suoritusta ei arvioida ja opiskelijalle annetaan tarvittaessa kirjallinen varoitus. Vilpiksi kokeessa katsotaan lunttaaminen toiselta opiskelijalta tai muistiinpanojen, oppikirjan, mobiililaitteen tai muun älylaitteen hallussapito kokeessa, mikäli se ei ole sallittua. Vilpiksi katsotaan myös toisen opiskelijan avustaminen kokeessa tai tehtävän teettäminen toisella ja tehtävän tekeminen toiselle.  

10. Yleisiä ohjeita
Oppilaitoksen alueella noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymistapoja (ks. Silmun etiketti).

Oppilaitoksessa noudatetaan lakeja tasa-arvosta (L609/1989) ja yhdenvertaisuudesta (L1325/2014). Oppilaitoksen tilat sisällä ja ulkona pidetään siisteinä. Myös välitön lähiympäristö tulee pitää siistinä.

Oppilaitoksen tiloissa lukiokoulutuksen toimintaan liittymättömän materiaalin esittämiseen ja levittämiseen tarvitaan lupa toimipisteestä vastaavalta.

Kulkuvälineet jätetään niille varatuille paikoille. Pelastustiet jätetään avoimiksi.

11. Seuraamukset rikkomuksista
Seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomuksista perustuvat lukiolakiin 10.8.2018/714. Seuraamuksia ovat kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen, häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen sekä opinnoista pidättäminen.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteestasi